Nostres serveis d’analítiques verifiquen els paràmetres necessaris per a assegurar el correcte funcionament de la instal·lació i el compliment de la normativa vigent garantint així la seguretat dels usuaris:

 • Anàlisis de l’aigua de piscina segons RD742/2013 I Decret 95/2000
 • Anàlisis de Superfícies
 • Anàlisis Legionel·losis
 • Anàlisis d’aire ambiental
 • Anàlisis de Potabilitat
 • Anàlisis de Clor en ambient

En cas de desviacions presten tot l’assessorament necessari per aplicar les mesures correctores necessàries.

WEB-SERVICE: Servei per el seguiment dels resultats de les analítiques realitzades amb notificacions en cas de desviacions, resumen anual amb gràfiques i possibilitat d’exportacions en format Excel.

APP: Servei per els registres diaris de piscina amb tablet o mòbil sistema android.

Aquest servei permet:

 • Permanent disponibilitat dels informes i dels registres
 • Històric de Resultats
 • Seguretat en la informació
 • Gràfiques
 • Estadístiques
 • Avís en cas d’incidències
 • Mesures Correctores
 • Resum de les dades sol·licitades en RD742
 • Exportació a Excel dels informes realitzats